Premi “Manuel Corachan"

La Societat Catalana de Cirurgia atorgarà el premi “Manuel Corachan” a la millor comunicació presentada en cada curs acadèmic.

Bases:

  • Són candidats al premi totes i cada una de les comunicacions científiques presentades durant el curs anterior a la sessió inaugural.
  • El jurat valorarà la puntuació obtinguda durant l’avaluació de cada sessió feta pels membres de la Societat que hi van assistir, i la tindrà especialment en compte, sense que sigui el factor més important en la decisió final.
  • La quantia del premi es revisarà anualment en l’Assemblea General.
  • El primer signant ha de ser membre de la Societat.

El Jurat estarà constituït pel President, el Secretari i tres membres Numeraris més de la Societat.

El lliurament del premi tindrà lloc en la sessió inaugural del següent curs acadèmic, i també es donarà un diploma.

Si la qualitat de les comunicacions presentades no fos mereixedora de premi, aquest es declararà desert.

En funció de la qualitat dels treballs presentats, la Junta Directiva podrà atorgar els accèssits que consideri oportuns.